Szolgáltatások

SORMUNKA:

A tervezett sormunka a kéményseprőipari szerv vagy kéményseprőipari szolgáltató megrendelés nélkül, rendszeres időközönként, tűzbiztonsági okból végzett ellenőrző tevékenysége, amely kiterjed az ingatlanhoz tartozó tüzelőberendezés égéstermékének elvezetésére szolgáló kémény (kémények), tartalékkémény, továbbá a bekötő- és összekötő elemek, valamint ezek tartozékainak átvizsgálására, szükség szerinti tisztítására, négyévenkénti műszaki felülvizsgálatára. 2016. július elsejétől ez a tevékenység a kéménytulajdonosok részére – a természetes személyek tulajdonában lévő ingatlanokhoz tartozó égéstermék-elvezetők esetében – a kéményseprő által megajánlott első két időpontban ingyenes. A tervezett sormunka ütemezett időpontjáról két héttel az ellenőrzés előtt hirdetmény útján értesítjük. Az értesítés többlakásos, illetve többszintes épület esetén kapualji hirdetmény, laza beépítésű – családi házas – lakóterületeken, jól látható módon elhelyezett hirdetmény útján történik. Az ismételt értesítés – ha az első időpontban az ellenőrzés nem történt meg – címre szóló, tanúk előtt postaládába helyezett, kapura vagy ajtóra ragasztott írásos értesítővel történik, szintén a munka megkezdése előtt legalább 15 nappal.

A sormunka keretében a kéményseprő az alábbi feladatokat végzi el:

  • az égéstermék-elvezető ellenőrzését, szükség szerinti tisztítását;
  • az égéstermék-elvezető műszaki felülvizsgálatát;
  • a tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szükséges levegő utánpótlásának ellenőrzését, figyelembe véve a levegő-utánpótlást befolyásoló műszaki berendezések, vagy egyedi beavatkozások hatását is;
  • az égéstermék paramétereinek ellenőrzését;
  • az összekötőelem ellenőrzését és szükség szerinti tisztítását;
  • a gáztüzelő-berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálata jogszabály szerinti megtörténtének ellenőrzését;
  • valamint a szén-monoxid érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelmények tejesülését, valamint az érzékelő működőképességét ellenőrzi.

Az égéstermék-elvezetők teljes nyomvonalának szemrevételezése és műszeres ellenőrzése, a tüzelőberendezések hivatalos dokumentumainak áttekintése, az égéstermék minőségének ellenőrzése, a szén-monoxid-érzékelő működésének felülvizsgálata, majd a fellelt adatok dokumentálása, és a kötelező adategyeztetés, átlagosan húsz percnyi időt igényel.

Ha a kéményseprő a kémények és összekötő elemek tisztítását szükségesnek találja, úgy a sormunka hosszabb ideig tart. A tervezett sormunka jogszabályban meghatározott általános gyakorisága szerint az ellenőrzés a szilárd tüzelésű berendezésekhez kapcsolódó égéstermék-elvezetők esetében évente, a gázüzemű és a zárt rendszerű tüzelőberendezésekhez kapcsolódó kémények vagy kéményrendszerek esetén kétévente, és a kémények teljes nyomvonalának műszaki felülvizsgálata négyévente kötelező. Az előírtnál gyakoribb – a tervezett sormunka keretén belüli – ellenőrzés és tisztítás szükségességét az égéstermék-elvezető használati és műszaki állapota alapján a kéményseprőipari szakember állapítja meg. Ennek eredményéről az ingatlan használóját és a tűzvédelmi hatóságot is értesíti.

A tervezett sormunka elvégzéséről és annak eredményeiről a kéményseprő tanúsítványt állít ki, amelynek egy példányát az ügyfélnek igazolt módon átadja.

MEGRENDELÉS:

Megrendelt sormunka

A megrendelt sormunka a kéményseprőipari szerv vagy kéményseprőipari szolgáltató tűzbiztonsági okból, rendszeres időközönként, megrendelés alapján, díjfizetés ellenében végzett ellenőrző tevékenysége. Kiterjed az ingatlanhoz tartozó tüzelőberendezés égéstermékének elvezetésére szolgáló kémény (kémények), tartalékkémény, továbbá a bekötő- és összekötő elemek, valamint ezek tartozékainak átvizsgálására, szükség szerinti tisztítására, műszaki felülvizsgálatára. A megrendelt sormunka keretében a kéményseprőipari szakember pontosan ugyanazokat a feladatokat végzi el, mint a tervezett sormunka keretében, de ezt a tevékenységet az ügyfél kezdeményezésére, előre egyeztetett időpontban, kiszállási díj és költségtérítés ellenében teszi.

A törvényben meghatározott gyakoriságú sormunka megrendelése kötelező minden nem természetes személy tulajdonában álló, vagy gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett ingatlanokhoz kapcsolódó égéstermék-elvezető esetében. Kötelező továbbá azon természetes személynek is, akinél a tervezett sormunka keretében előírt ellenőrzés és tisztítás valamilyen – bizonyíthatóan az ügyfél hibájának felróható – okból elmaradt.

Azokban a társasházakban, lakásszövetkezeti lakóépületekben, ahol a kémény osztatlan közös tulajdonban van, ott a nem természetes személy tulajdonában álló, vagy gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett ingatlanok esetében az ellenőrzés a tervezett sormunka keretén belül – külön megrendelés nélkül – történik, de a tevékenységért már az előzetes írásbeli értesítés első és második időpontjában is költségtérítést kell fizetni. Ennek mértéke az elvégzett kéményseprőipari tevékenység költségének az érintett ingatlanra jutó arányos része.

Soron kívüli tevékenység

Ha az ingatlan használója a tüzelőberendezés használata során rendellenességet tapasztal, például a füst visszaáramlását, vagy a gázkészülék üzem közbeni leoldását, ekkor a szakember azonnali beavatkozása szükséges, ezt a kéménytulajdonosnak kell megrendelnie. A szolgáltatási kötelezettség alá tartozó kéményekkel kapcsolatosan felmerülő üzemelési problémákat, hibákat minden esetben kivizsgáljuk. Azokat az üzemzavarokat, amelyeket kéményseprőipari technológiával el lehet hárítani, megszüntetjük, az általunk el nem hárítható hibákra pedig megoldási javaslatot adunk.

Az elszurkosodott kémények kezelése – kiégetés

A kémények kiégetése az égéstermék-elvezetők különleges tisztítási eljárása, amely a folyamatosan kötelező kéményseprőipari szolgáltatások egyik művelete. Tekintettel arra, hogy ez élet- és vagyonbiztonságot érintő feladat, azt kizárólag vizsgázott kéményseprő szakember végezheti a tűzvédelmi hatóság kötelező értesítése mellett.

A kémények rendszeres, mesterséges kéménytűz előidézésével történő tisztítása speciális óvintézkedéseket és hosszú előkészületeket igénylő díjköteles tevékenység, amely a kémény üzemzavarának elkerülésén túl a véletlenszerűen bekövetkező kéménytűz megelőzését is szolgálja.

Szilárd- és olajtüzelés esetében gyakori a kémény rendeltetésszerű használatát akadályozó szurokképződés. Az égéstermék-elvezető járatában keletkező szuroklerakódás a tüzelőberendezés nem megfelelő üzemeltetése, valamint a kémény nem megfelelő tömörsége és a kedvezőtlen hőtechnikai viszonyok miatt alakul ki. A folyamatos és biztonságos kéményhasználat érdekében rendszeresen el kell távolíttatni a kémény falazatán keletkezett szurokréteget, amelynek legegyszerűbb – bár nem veszélytelen és az égéstermék-elvezető állagát károsító – módja a kémény kiégetése. A nagymértékű szurkosodás okozta kéménydugulást már csak bontás útján lehetséges megszüntetni. Az égetés után kötelező a kémény teljes felülvizsgálata, különös tekintettel a szabad keresztmetszet és a füsttömörség meglétére.

A közvetlen homlokzati – oldalfali, ún. parapetes kivezetésű – égéstermék-elvezetők vizsgálata

Azon tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének tisztítását és ellenőrzését – amelyeknél a füstgáz elvezetése jellemzően vízszintesen, oldalirányban kialakított közvetlen homlokzati kivezetésen, ún. füstcsövön történik –, a kéményseprőipari tevékenységet ellátó szervezet megrendelésre végzi. A műszeres vizsgálat során a szén-monoxid- és szén-dioxid-kibocsátás és a füstgázösszetétel mérését végzik a szakemberek.

A kémények használatával összefüggő műszaki vizsgálatok

A kéményseprő kötelessége, hogy négyévente az ingatlanok minden égéstermék-elvezetőjét műszaki szempontból, az építésrendészeti és tűzvédelmi előírások figyelembevételével teljes körű vizsgálatnak vesse alá. Ezt a felülvizsgálati tevékenységet a sormunka keretében elvégzi.

A fentitől elkülönülő megrendelt műszaki vizsgálat a használatbavételi engedélyezési eljárás része. A kéményseprőipari műszaki vizsgálatot minden esetben meg kell rendelni az újonnan épített, vagy szerelt égéstermék-elvezetők használatba vételét megelőzően, sőt az új kéményeket csak e helyszíni vizsgálatot követően lehet eltakarni, burkolni. Ezt a tevékenységet a felújított, átalakított égéstermék-elvezető, a korábban használaton kívül helyezett, vagy tartalék (biztonsági) kémény ismételt használatba vételét megelőzően, illetve a tüzelőberendezés cseréje után, tüzelőanyagváltás esetében pedig az új rendszer használatba vételét megelőzően minden esetben meg kell rendelni. A meglévő égéstermék-elvezető bontása, funkciójának megváltoztatása, használaton kívül helyezése, vagy az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítás, felújítás végrehajtását megelőzően is műszaki vizsgálat szükséges. Az égéstermék-elvezetők használatával összefüggően megrendelt műszaki vizsgálatot a kéményseprő előre egyeztetett időpontban végzi el és annak eredményéről a megrendelést követő négy munkanapon belül nyilatkozatot ad ki, amelyet a megrendeléstől számított 15 munkanapon belül átad a megrendelőnek.

Amennyiben a cserére vagy átalakításra a fűtési szezonban, azaz október 15. és április 15. között kerül sor és lakóhelyiségek, vagy állandó tartózkodási célt szolgáló helyiségek fűtését látja el az érintett égéstermék-elvezető, úgy a kéményseprő a szükséges feltételek megléte esetén a megrendelést követő két munkanapon belül elvégzi a helyszíni műszaki vizsgálatot, a használatbavételhez szükséges nyilatkozatot pedig legkésőbb a vizsgálatot követő munkanapon kiadja. Kéménytűz vagy szén-monoxid-szivárgást követően az érintett égéstermék-elvezetőt csak helyszíni műszaki vizsgálatot követően lehet ismételten üzembe helyezni. A szükséges vizsgálatot a kéményseprő a megrendelést követő három munkanapon belül elvégzi, és az eredményről készített nyilatkozatot a vizsgálatot követő munkanapon kiadja.

A műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok

Ide tartozik tüzelőberendezésekkel, a felhasznált tüzelőanyaggal, az alkalmazandó kéményrendszerekkel, általánosan a teljes fűtési rendszer kialakításával, valamint a kémények építésével, felújításával, korszerűsítésével vagy átépítésével kapcsolatos tanácsadás és szakvéleményezés. Ez a tevékenység az építési engedélyezési tervdokumentáció felülvizsgálata annak érdekében, hogy a létesítendő kémények biztonságosan szolgálják az égéstermékek elvezetését, és az ügyfelek valóban gazdaságos, jövőbemutató és környezetbarát fűtési rendszert használjanak. Ezzel a vizsgálattal kiszűrhetőek a tervezési problémák, hibák, hiányosságok. Ha szükséges, lehetőség van korrekcióra vagy módosításra. Amennyiben a tervezett műszaki megoldást a felülvizsgálat és szakvéleményezés keretében a kéményseprő jóváhagyja, ezzel felelősséget vállal az engedélyezési folyamat egészéért.