Kéményseprő kisokos

Miért van szükség kéményellenőrzésre?

A háztartások komfortjához hozzátartozik a megfelelő hőmérséklet és a meleg víz használat is. Az ezt szolgáló épület-gépészeti berendezések használata (kémény, összekötő elem, tüzelőberendezés, egyéb depressziót okozó készülékek stb.) más háztartási gépekéhez hasonlóan rejt magában bizonyos kockázatokat. A háztartási tüzelő-berendezések és a hozzájuk kapcsolódó égéstermék-elvezető berendezések (kémények) használatából fakadó veszélyeket jelentősen csökkenti a rendszeres időközönként végzett, kötelező ellenőrzés.


Kiknek ingyenes a kötelező kéményellenőrzés?

2016. július 1-jétől díjmentes a kötelező kéményellenőrzés a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 2. § (1) a) pontjában rögzített ingatlanok esetében. Ebbe a körbe tartoznak a
    a természetes személy tulajdonában lévő és gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be nem jegyzett ingatlanok, azaz a gyakorlatban az olyan családi házak, amelyek magánszemély tulajdonában vannak, és nincs az ingatlanba bejegyzett székhely, telephely, fióktelep;
    a kizárólag az előző pont szerinti ingatlanokból álló társasházak, lakásszövetkezeti lakóépületek, amelyben az égéstermék-elvezető társasházi osztatlan közös tulajdonban van, azaz a gyakorlatban azon társasházak, amely egyik albetétében sincs bejegyezve székhely, telephely,
    az előző pont alá nem tartozó társasházak, lakásszövetkezeti lakóépületek azon albetétjei, amelynek természetes személy a tulajdonosa és nincs bejegyezve székhely, telephely, fióktelep, azaz a gyakorlatban azon társasházak albetétjeinek nincs fizetési kötelezettsége, amelyekben magánszemély a tulajdonos és nincs bejegyezve székhely, telephely, fióktelep.
Ezen ingatlanok esetében csak abban az esetben ingyenes az ellenőrzés, ha a közszolgáltató által meghirdetett két időpont valamelyikében sikerül elvégezni az ellenőrzést. Ha a sormunkára az előzetes írásbeli értesítés szerinti harmadik időpontban kerül sor, az ingatlan használója a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott, 2015. július 1-i állapot szerinti közszolgáltatási díj harminc százalékának megfelelő összegű kiszállási díjat köteles fizetni.

Nem ingyenes a kéményellenőrzés a fentieken túli ingatlanok esetében. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy alábbi ingatlanok esetében van díjfizetési kötelezettség:
    Olyan társasházi albetét, amely nem természetes személy tulajdonában van és/vagy az albetétbe székhely, telephely, fióktelep van bejegyezve.
    Olyan nem társasházi ingatlan, amely vagy nem természetes személy tulajdonában van vagy bejegyzett székhely, telephely, fióktelep található az ingatlanban.

Kinek és milyen esetben kell fizetnie a kéményellenőrzésért?

Gazdálkodó szervezetek tulajdonában lévő ingatlan, vagy gazdálkodó szervezetek széhelye, telephelye, fióktelehelye. Pl. székhelyként bejegyzett családi ház vagy cég tulajdonában álló irodaház vagy közintézmény, gyár, stb.


Kinek és mikor kell megrendelnie a kéményellenőrzést?

A kéményellenőrzés minden olyan ingatlan esetében, amely térítésmentesen vagy részben térítésmentesen veheti igénybe a szolgáltatást, a jogszabályi előírások szerint sormunka jelleggel történik, azaz a kéményseprő az általa meghirdetett két időpontban kísérli meg az ellenőrzés elvégzését. A sormunka jellegű munkavégzés egyben azt is jelenti, hogy azt az első két meghirdetett időpontban megrendelés nélkül végzi a közszolgáltató. Megrendelési kötelezettség az alábbi esetekben van:
    Amennyiben egy ingatlanhasználó, aki térítésmentesen veheti igénybe a szolgáltatást az első két meghirdetett időpontban egyikében sem biztosítja az ellenőrzés elvégzését, úgy meg kell rendelnie a pótellenőrzést.
    Amennyiben egy olyan társasházi albetét, amely nem természetes személy tulajdonában áll és/vagy bejegyzett székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik, nem biztosítja a közszolgáltató által meghirdetett első két időpontban az ellenőrzés elvégzését, úgy az ingatlanhasználónak meg kell rendelnie a pótellenőrzést.
    Az olyan nem társasházi ingatlanok esetében, amely vagy nem természetes személy tulajdonában vannak vagy bejegyzett székhely, telephely, fióktelep található az ingatlanban, minden esetben meg kell rendelniük a kötelező kéményellenőrzést, azaz ezt a közszolgáltató nem sormunka jelleggel, nem előre meghirdetett időpontokban végzi, hanem egyedi rendelés alapján, mely díjfizetési kötelezettséggel jár.
Miért a szolgáltató határozza meg az ellenőrzés időpontját?
A törvényi előírások alapján a kéményellenőrzéseket minden szolgáltató sormunka jelleggel végzi, azaz nem egyedi címenként, hanem területi egységenként, utcánként, előre ütemezett módon végzi. Az előre megtervezett ütemezés nélkül a kéményének ellenőrzése nem lenne megvalósítható.


Miért kell otthon maradni az ellenőrzéskor?

Az ellenőrzés elsődleges oka, hogy így csökkenthetők minimális szintre a kémények használatából eredő kockázatok, azaz rendszeres ellenőrzésükkel és karbantartásukkal biztosítható az emberi élet és az ingatlanok védelme. Emellett jogszabályi kötelezettség a kéményseprőt beengedni. A kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet előírja az ingatlan tulajdonosának a közszolgáltatás ellátásához szükséges helyi feltételek biztosítását, így különösen az érintett helyiségekbe való bejutást.


Mi történik, ha valaki nem engedi be a kéményseprőt?

A vonatkozó jogszabályi előírások szerint az ügyfeleknek a kéményseprő által meghirdetett két időpont valamelyikében biztosítaniuk kell az ingatlanba történő bejutást, és az ellenőrzés teljes körű elvégzésének lehetőségét. Amennyiben ez nem történik meg, úgy az ügyfélnek kell kezdeményezni az elmaradt ellenőrzés pótlását. Az ellenőrzés pótlása már minden esetben díjfizetési kötelezettséggel jár. Amennyiben az ügyfél nem rendeli meg a pótellenőrzést, vagy a megrendelt pótellenőrzést a kéményseprő önhibáján kívül nem tudja elvégezni, úgy azt a jogszabályi előírások szerint jelentenünk kell a tűzvédelmi hatóság (Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság) felé, akik kötelezi az ingatlan tulajdonosát az ellenőrzés elvégeztetésére, illetve 30.000 Ft-ig terjedő bírságot is kiróhatnak.
Mi történik egy éves kéményellenőrzésnél?
A meghirdetett ellenőrzési időpontban a kéményseprő ellenőrzi, és szükség esetén tisztítja az ingatlan kéményeit, égéstermék-elvezető berendezéseit, valamint az azokhoz csatlakozó összekötő elemeket, továbbá négyévente elvégzi az égéstermék-elvezetők műszaki felülvizsgálatát. A kéményseprő gáztüzelő berendezések esetében nézi a 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet szerinti műszaki-biztonsági felülvizsgálat érvényességét, az égéstermék maradéktalan eltávozását, valamint a 11 kWth-nál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések égéstermékének szén-monoxid tartalmát is. Mindemellett meg kell győződnie az égéstermék-elvezető berendezés átjárhatóságáról az esetleges hibáiról, szabálytalanságokról is a teljes nyomvonal mentén, valamint a csatlakoztatott nyitott égésterű tüzelőberendezés(ek) biztonságos működéséhez szükséges levegő utánpótlás megfelelőségéről. A kéményseprő a szén-monoxid vészjelző berendezés telepítésére kötelezett ingatlanok esetében elvégzi a felszerelésre és működtetésre vonatkozó kötelezettség teljesítésének, valamint az érzékelő működőképességének vizsgálatát is. E tevékenységekhez célszerszámokat és kéményseprő-ipari vizsgálóeszközöket, adott esetben műszereket is alkalmaz. Munkavégzésének megtörténtét tanúsítványon igazoltatja.


Mit jelent a Figyelemfelhívás nyomtatvány és a rajta szereplő esetleges hibakód?

Amennyiben a kéményseprő életveszélyt állapít meg egy kéménynél, vagy azt tapasztalja, hogy a korábban jelzett szabálytalanságot az ingatlan tulajdonosa nem hárította el, jogszabályban rögzített jelentési kötelezettsége van az illetékes hatóság felé. Feltárt életveszély vagy el nem hárított szabálytalanság esetén a kéményseprő ún. Figyelemfelhívás nyomtatványt hagy a helyszínen, amely tartalmazza a probléma megnevezését, leírását. Ez a nyomtatvány szolgál az esetleges adatmódosítási kötelezettségek elmulasztásának jelzésére is. A jelzett hibakódok jelentése megtalálható az ellenőrzéskor átadott Tanúsítvány hátoldalán, illetve a 21/2016. (VI. 9.) BM rendeletben.
Minden esetben ki kell tisztítania a kéményt a kéményseprőnek?
A jogszabályok szükség szerinti tisztítást írnak elő, azaz a kéményseprő felelőssége és joga annak eldöntése, hogy az ellenőrzés mellett szükséges-e a kémény tisztítása. Amennyiben szükségesnek ítéli, úgy azt célszerszámok használatával elvégzi.


Miért kell ellenőrizni azt az ingatlant, ahol nem használják a kéményt, vagy nincs is kémény?

Az ellenőrzés élet- és vagyonbiztonságot biztosító funkciója miatt társasházak esetében minden lakásban el kell végezni az ellenőrzést függetlenül attól, hogy egy kémény használatban van-e, illetve függetlenül attól, hogy csak villamos árammal működő berendezés vagy parapet készülék stb. található ott. A 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet előírja a kéményseprő számára a kémények nyomvonalvizsgálatát, mivel csak így lehet meggyőződni arról, hogy a kémény teljes hosszában biztonságos-e. Családi házak esetében is így kell a szolgáltatónak eljárnia.


Milyen esetben kell kéményseprő-ipari nyilatkozatot rendelni?

Kéményseprő-ipari nyilatkozatot kell rendelni az alábbi esetekben:
Előzetes nyilatkozatot szükséges rendelni meglévő égéstermék-elvezető

    átalakítását, felújítását, bontását, funkciójának megváltoztatását,
    használaton kívül helyezését megelőzően.

Végleges nyilatkozatot szükséges rendelni az égéstermék-elvezető használatbavételét megelőzően:

    újonnan épített vagy szerelt, felújított, átalakított égéstermék-elvezető,
    használaton kívül helyezett, illetve tartalék (biztonsági) égéstermék-elvezető, vagy
    tüzelőanyag-váltás,
    tüzelőberendezés-csere esetén

kivéve, ha a csere a korábbival azonos működési elvű és teljesítményű új tüzelőberendezésre történik, és a tüzelési mód, a tüzelőanyag nem változik.
Végleges nyilatkozatot szükséges rendelni kéménytűz vagy szén-monoxid-szivárgás elhárítását követően.
Kivitelezés közben nyilatkozatot szükséges rendelni új égéstermék-elvezető eltakarását, leburkolását megelőzően.
Mi a teendő, ha problémát tapasztal a kémény működésében?
Az elsődleges lépések után (tüzelőberendezés működtetésének beszüntetése, szellőztetés) keresse fel kirendeltségünket vagy tegyen bejelentést telefonos ügyfélszolgálatunkon, illetve szükség esetén hívja a mentőket, valamint a katasztrófavédelmet. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy Társaságunk csak a kémény üzemzavarának esetén illetékes, így a tüzelőberendezések problémájának elhárításával kapcsolatban nem. Utóbbi esetekben a tüzelőberendezéshez értő szakember segítségét javasoljuk igénybe venni.


Milyen esetekben kötelező szén-monoxid riasztót telepíteni, felszerelni?

A helyiség légterével légtér-összeköttetésben lévő helyen létesített nyitott égésterű tüzelőberendezés üzemeltetése esetén

    a bölcsődei, óvodai vagy iskolai ellátás nyújtására szolgáló;
    a vendégéjszaka eltöltésére használt;
    a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást nyújtó bentlakásos intézmény céljára szolgáló;
    a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra szolgáló;
    a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozón önálló rendeltetési egység használója a tüzelőberendezés helyiségében a jogszabályban meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő szén-monoxid-érzékelő berendezés felszerelésére köteles, ha a tüzelőberendezés közösségi térben vagy azzal légtér-összeköttetésben lévő helyiségben van. Új építésű épület – amennyiben a helyiség légterével légtér-összeköttetésben lévő helyen létesített nyitott égésterű tüzelőberendezéssel felszerelt – csak akkor vehető használatba, ha a tüzelőberendezés helyiségében jogszabályban meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő szén-monoxid-érzékelő berendezést helyeztek el. A jogszabályi kötelezés alapján felszerelt szén-monoxid-érzékelő berendezésnek a szén-monoxid érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelményekről szóló miniszteri rendeletnek való megfelelőségét a kéményseprő ellenőrzése során jogszabályban meghatározott módon kell igazolni. Társaságunk forgalmaz az előírásoknak megfelelő szén-monoxid-érzékelőt, melyet a webáruházunkban vásárolhat meg.
Mit jelent a gáz műszaki-biztonsági felülvizsgálat, és miért ellenőrzi a kéményseprő a meglétét?
A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet írja elő a műszaki biztonsági felülvizsgálatot a telekhatáron belüli gázvezetékekre és gázkészülékekre. A műszaki-biztonsági felülvizsgálat során a gázszerelés üzembe helyezésekor hatályos műszaki-biztonsági szabályoknak való megfelelését, továbbá a biztonságos üzemeltetést befolyásoló feltételeket kell ellenőrizni. Ennek megfelelően pl. ellenőrzésre kerül, hogy van-e gázszivárgás, a légellátás megfelelő-e, a gázkészülékek karbantartása megtörtént-e, stb. A felülvizsgálatot a fogyasztói rendszeren kell elvégezni, amely alá a felhasználási hely telekhatárától kiinduló vezetéktől a gázkészülékekig tartó rendszer tartozik. A műszaki-biztonsági felülvizsgálatot a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló miniszteri rendelet szerinti, műszaki biztonsági felülvizsgálatra jogosító engedéllyel rendelkező gázszerelő végezheti. A kéményseprő a 2015. évi CCXI. törvény 2. § (4) f) pontjában foglaltak szerint, köteles a gáztüzelő-berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálata jogszabály szerinti megtörténtének ellenőrzését elvégezni.

Milyen kötelezettségei vannak az ingatlan tulajdonosának, -használójának a kéményseprő-ipari tevékenység ellátása során?

Az ingatlan használója a kéményseprő-ipari tevékenység elvégzéséhez az égéstermék-elvezető típusától és a tüzelőanyag fajtájától függően az alábbiakat köteles biztosítani:
    az égéstermék-elvezetővel és a levegő-utánpótlás ellenőrzésével érintett helyiségekbe való bejutás, a padlástérbe vagy a tetőhéjazat fölé történő feljutás, valamint a tisztítónyílás és összekötőelem biztonságos megközelítésének lehetőségét,
    az összekötőelem tisztíthatóságát, elsősorban annak bonthatóságával vagy tisztítónyílások kialakításával,
    az égéstermék-elvezető tisztítása során a kéményseprésből származó pernye, törmelék és egyéb hulladékhoz gyűjtőedényt,
    a gáztüzelő-berendezés beindítását, ha a gázszolgáltatás működik,
    az égéstermék-elvezető kiégetése alkalmával az alsó tisztítónyílásnál, magastetős épület esetében a padlástérben is legalább tíz liter vizet,
    a helyszíni műszaki vizsgálat tárgyától függően, ha szükséges, a 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet 7. § (2) vagy (3) bekezdése szerinti dokumentumokat,
    a szén-monoxid méréséhez szükséges mérőnyílás hiányában annak kialakítási lehetőségét, kivéve, ha a szén-monoxid-mérés mérőnyílás kialakítása nélkül is megoldható.

Ki állapítja meg a szolgáltatás díját?

A szolgáltatási díjat Pécs Megyei Jogú Város  vonatkozó rendeletének melléklete tartalmazza.